“ക്ഷീണം മാറ്റാൻ ഒരു ലോറി എടുക്കട്ടേ ഓടിക്കാൻ.” അഞ്ജലിയെ ട്രോളി അപർണ്ണ. 😜😃

Sa