காற்றில் பறந்த திமுகவின் வாக்குறுதிகள் – எதையும் மறக்க மாட்டோம்! என்றும் ஏ