లక్షల ఎకరాల సాగుకు ఆయువుపట్టుగా నిలుస్తున్న కాలువలవి. దశాబ్దాలుగా గుంటూర