தாய்குலத்தை தொடர்ந்து இழிவு செய்யும் திமுக – எதையும் மறக்க மாட்டோம்! என்று